Svenskarna och Internet

bnm10Här kan du läsa mer om nutidens viktigaste medium – webben. Hur viktigt det är framgår av nedanstående utdrag ur Olle Findahls rapport Svenskarna och Internet från 2012:

I sjutton år har tillgången till internet  i befolkningen ökat för varje år. Från  2 procent 1995 till 89 procent år  2011. Som mest, i slutet av 90-talet,  skaffade sig 20 procent av befolkningen  tillgång till internet under ett år, vilket  motsvarar ungefär 1,5 miljoner nya  internetanvändare. Efter år 2000 avtog  ökningstakten och under de senaste fem  åren har tillgången till internet varje år  ökat med 2-3 procent. Det senaste året har  tillgången planat ut och ökningen har varit  noll. Det gäller både dator, internet och  bredband. Tillgången kommer sannolikt  att öka ytterligare men det kommer att gå  långsamt. Inte heller andelen som någon gång  använder internet i hemmet har ökat  för befolkningen över 18 år, däremot har  det dagliga användandet ökat (1.2). Det  gäller i alla åldrar utom bland de äldsta.  De största ökningarna har skett bland de  yngsta, särskilt bland skolbarnen i åldrarna  9-11 år (1.3). Mer om barn och ungdomars  internetanvändning i ett senare avsnitt. I åldrarna 9 till 55 år använder idag nästan  95 procent internet åtminstone ibland och i  åldrarna 12 till 45 år är nu nästan 90 procent  dagliga användare (1.4). Det innebär att  internet inte kan sprida sig så mycket mer i  de åldrarna. Bland yngre och äldre intar dock  inte internet samma dominerande position.