Svenskarna och Internet

Här kan du läsa mer om nutidens viktigaste medium – webben. Hur viktigt det är framgår av nedanstående utdrag ur Olle Findahls rapport Svenskarna och Internet från 2012:

I sjutton år har tillgången till internet i befolkningen ökat för varje år. Från 2 procent 1995 till 89 procent år 2011. Som mest, i slutet av 90-talet, skaffade sig 20 procent av befolkningen tillgång till internet under ett år, vilket motsvarar ungefär 1,5 miljoner nya internetanvändare. Efter år 2000 avtog ökningstakten och under de senaste fem åren har tillgången till internet varje år ökat med 2-3 procent. Det senaste året har tillgången planat ut och ökningen har varit noll. Det gäller både dator, internet och bredband. Tillgången kommer sannolikt att öka ytterligare men det kommer att gå långsamt. Inte heller andelen som någon gång använder internet i hemmet har ökat för befolkningen över 18 år, däremot har det dagliga användandet ökat (1.2). Det gäller i alla åldrar utom bland de äldsta. De största ökningarna har skett bland de yngsta, särskilt bland skolbarnen i åldrarna 9-11 år (1.3). Mer om barn och ungdomars internetanvändning i ett senare avsnitt. I åldrarna 9 till 55 år använder idag nästan 95 procent internet åtminstone ibland och i åldrarna 12 till 45 år är nu nästan 90 procent dagliga användare (1.4). Det innebär att internet inte kan sprida sig så mycket mer i de åldrarna. Bland yngre och äldre intar dock inte internet samma dominerande position.